• ارائه درخواست کتبی خرید به شرکت کارگزاری
  • اعلام مبلغ پیش پرداخت توسط كـارگزار و ارائه به مشتریان
  • واريز وجه معادل 10% مبلغ تناژ درخواستی شرکت کارگزاری
  • انجام معامله در تالار بورس توسط كارگزار خریدار
  • انجام تعهدات خریدار در خصوص تسویه نقدی و یاارائه تضامین مربوطه
  • ارائه مدارك خريد توسط كارگزار خريدار به كارگزار فروشنده
  • ارسال مدارك خريد (ثبت سفارش كالا) از سوی كارگزار فروشنده به واحد فروش داخلی
  • صدور حواله فروش توسط همکاران واحد فروش داخلی
  • بارگيری از کارخانه مربوطه توسط پيمانكار حمل معرفی شده از سوی مشتری