خط مشی 

شرکت پترو کالا سامان در راستای ماموریت و دستیابی به چشم انداز خود در سایه ارزش های سازمانی با مشارکت، همیاری و همدلی همه همکاران، به رعایت و اجرای موارد زیر متعهد هستند.

  • کنترل و بهبود کیفیت محصولات و خدمات به مشتریان
  • استقرار نظامات سازمانی، رویه ها و دستورالعمل ها، التزام به رعایت مقررات، ممیزی ها و ارزیابی و اقدامات اصلاحی در راستای بهبود سازمان
  • به کارگیری تخصص، سرمایه فکری و تعهدکاری برای اجرای موثر فرآیند ها، دستور العمل ها و رویه ها در پیشبرد امور
  • آموزش، توانمند سازی و توسعه نیروی انسانی و مشارکت همه همکاران در پیشبرد اهداف سازمانی
  • شناخت انتظارات و درک نیازها، سنجش میزان رضایت و پایبندی به بهبود منافع متقابل همه ذینفعان