دفتر مرکزی:

تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، کـوچـه آقــا علیخــانی، پـلـاک 52 ســـاخــتـمــان اداری الــهـیـه کـدپسـتی : 1436935173

تلفن : 05 18 9200 (9821)
Email:info@sbpco.co

زمان پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه

کارخانه:

بندر عباس

تلفن :
تلفن همراه: